Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Dave David – DAMACON BV
Gullegemsesteenweg(Bis) 216
8501 Kortrijk

E-mailadres: info@yucee.eu
Btw-identificatienummer: BE 0537 937 056

Artikel 3 – Algemene Bepalingen

De webshop van Yucee biedt haar klanten de mogelijkheid om producten te kopen uit de webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website(klant). Bij een plaatsing van een bestelling via de webwinkel van Yucee moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij/zij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behouden wanneer deze  voorafgaand ,schriftelijk  en uitdrukkelijk door Yucee zijn aanvaard.

Artikel 4 – Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds BTW Incl. en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen en belastingen.

Indien er reservatie, leverings- of administratiekosten worden aangerekend , wordt dit apart vermeld.

De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 5 – Aanbod

Het aanbod op onze website wordt  met de grootste zorgvuldigheid samengesteld, hoewel het toch mogelijk is dat de aangeboden informatie onvolledig is, niet up-to date is of fouten bevat. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Yucee niet. Yucee is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Yucee is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiele fouten of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft, vragen wij de klant om op voorhand contact op te nemen met ons per mail of telefoon.

Artikel 6 – Online Aankopen

Na aankoop bezorgen wij u zo snel mogelijk een bevestigingsmail. In deze mail staan de betalingsgegevens. Van zodra het geld op de rekening van Yucee staat, wordt het artikel binnen de 24u verstuurd of aan huis geleverd. 

Yucee is gerechtigd een bestelling te weigeren in gevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 7 – Levering

Wilt u uw pakketje graag geleverd  elders in Europa, vragen wij om contact met ons op te nemen.

Elke zichtbare beschadiging van een artikel of andere tekortkoming bij de levering (die niet vermeld stond op de webshop of bevestigingsmail) ) moeten door de klant onverwijld gemeld worden aan Yucee.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Yucee was geboden.

Artikel 8 – Klantendienst

De klantendienst is bereikbaar per mail (info@yucee.eu) of per post Gullegemsesteenweg 216 Bis – 8501 Bissegem.

Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9 – Privacybeleid

Yucee hecht belang aan uw privacy en gebruikt hiervoor de nieuwe Europese wetgeving GDPR van kracht sinds 1 Januari 2018 als referentie. Hoewel de meeste informatie op onze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze privacy verklaring is terug te vinden op www.yucee.be/privacybeleid

Artikel 10 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na aankoop van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger. Dit is enkel mogelijk als de verpakking niet opengedaan werd.
 2. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 7 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 7 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.